Truck De Groot Transport Sellingen v.o.f.

De Groot Transport Sellingen v.o.f.


Disclaimer.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van 'De Groot Transport Sellingen'.
U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel 'De Groot Transport Sellingen' tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt 'De Groot Transport Sellingen' expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer 'De Groot Transport Sellingen' hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat 'De Groot Transport Sellingen' de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 'De Groot Transport Sellingen' aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door 'De Groot Transport Sellingen' niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten.

'De Groot Transport Sellingen', of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'De Groot Transport Sellingen' of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

'De Groot Transport Sellingen' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan 'De Groot Transport Sellingen' of aan jou wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 'De Groot Transport Sellingen'.

Wijzigingen.

'De Groot Transport Sellingen' behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

© De Groot Transport Sellingen - Disclaimer